Edit

Deprecated: Funkcia get_page_by_title sa od verzie 6.2.0 nepoužíva! Použite namiesto toho WP_Query. in /home/html/profinance.sk/profinance.sk/wp-includes/functions.php on line 6031

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Contact for support

Contact for support

098 6650 4085

 Zhoršujúca sa platobná disciplína podnikateľských subjektov

Zhoršujúca sa platobná disciplína podnikateľských subjektov

Čo je platobná disciplína?Platobná disciplína alebo platobná neschopnosť vzniká vtedy, ak má podnik viac ako jeden záväzok alebo viac ako jedného veriteľa a nie je schopný mu splácať svoju dlžnú čiastku a dlh sa nedá kryť ani prostredníctvom majetku danej spoločnosti.

Kategórie platobnej neschopnosti:

 • ekonomické ťažkosti – podnik nemá dostatok výnosov na pokrytie svojich nákladov,
 • obchodné ťažkosti – nie každý podnik má iba jedinú podnikateľskú aktivitu,
 • technická insolventnosť – firma, ktorá v určitom čase nie je schopná dodržať svoje prebiehajúce záväzky,
 • bankrotová insolventnosť – hodnota pasív je vyššia ako hodnota aktív,
 • právny bankrot – dobrovoľný a nedobrovoľný spôsob vyrovnania dlhu,
 • prvotná platobná neschopnosť – záväzky podniku sú vyššie ako pohľadávky, teda musí sa zaplatiť viac ako máme príjmov,
 • druhotná platobná neschopnosť – viac pohľadávok ako je suma záväzkov, nedajú sa splácať svoje záväzky, lebo je mnoho nesplatených pohľadávok.

Za najčastejší dôvod zlej platobnej disciplíny môžeme považovať druhotnú platobnú neschopnosť. Za problematické platby môže skutočnosť, že odberateľovi neplatia ich zákazníci. Ako ďalšie dôvody môžeme uviesť celkovú ekonomickú situáciu, problémy s likviditou, úmyselné nezaplatenie faktúry. Jedno z riešení platobnej neschopnosti na Slovensku je znižovanie miezd – tým bude mať podnik viac peňažných prostriedkov na to, aby bol schopný splácať svoje záväzky. Ide aj o úpadok firmy. Tu je potrebné určiť majetkové pomery dlžníka – dlžník je v úpadku, ak má viac veriteľov a nie je schopný splácať svoje záväzky 30 dní po lehote splatnosti.

Možnosti riešenia druhotnej platobnej neschopnosti:

 • požadovanie platby vopred,
 • poistenie pohľadávok,
 • faktoring,
 • forfaiting,
 • preverenie odberateľa pred podpisom zmluvy.

Najlepšou formou zabezpečenia pohľadávok je platba vopred. Takáto platba sa aplikuje v transakcii s neznámym obchodným partnerom. Sú veľmi spoľahlivé, ale dôveru a obchodné vzťahy moc neposilňujú. Ďalšia z foriem zábezpeky pohľadávok predstavuje banková záruka. Pri úverových obchodoch sa používa záložné právo.

Ako vymáhať pohľadávku?

telefonické upozornenie odberateľa,

 • zistenie u odberateľa, kedy bude pohľadávka uhradená,
 • dlžníka treba požiadať o písomné potvrdenie dátumu splatnosti pohľadávky,
 • pri omeškaní menšej sumy sa posiela upomienka, v prípade väčšej sumy naopak jeden zo zaisťovacích nástrojov v podobe zmenky.

Priemerný počet dní po splatnosti faktúr:

Na Slovenku trvá viac než 3 týždne od úseku, kedy uplynie doba splatnosti, kým v priemere dochádza k úhrade faktúr. V prípade B2C zákazníkov ide o lehotu po dobe splatnosti 22 dní, pri B2B zákazníkoch je to 26 dní. Za najväčší dôvod neplatenia svojich záväzkov pri B2C zákazníkoch možno považovať výpadok peňažných prostriedkov, nezamestnanosť, zábudlivosť. Pri B2B zákazníkoch je to momentálny výpadok finančných prostriedkov. V rámci B2B sektora prevláda skutočnosť, že firmy nie sú zvyknuté na využívanie externých služieb manažmentu pohľadávok a riešia to vlastnými silami.

Najlepším krokom ako eliminovať zhoršujúcu platobnú disciplínu v obchodných vzťahoch je uplatnenie prevenčných opatrení, medzi ktoré patrí dôsledný monitoring obchodných partnerov. Obchodné vzťahy je potrebné od začiatku nastaviť tak, aby v prípade sporu mal výhodnejšie postavenie veriteľ. V prípade ak dlžník neuhradí pohľadávku v termíne splatnosti odporúčame zveriť vymáhanie pohľadávok spoločnosti PRO- FINANCE Service, s.r.o., ktorá zabezpečuje vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti v rámci celej Slovenskej republiky.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *