Zakladáme si na dôslednom dodržiavaní etického kódexu a diskrétnosti

Klientom zaručujeme dôsledné dodržiavanie ochrany osobných informácií, maximálnu diskrétnosť a garantujeme, že meno Vašej spoločnosti ostane bez ujmy. Pri práci naši pracovníci dodržiavajú platné právne predpisy SR, etický kódex a morálne zásady. Viac o našom kódexe si môžete prečítať nižšie.

Etický kódex spoločnosti PRO-FINANCE Service s.r.o.

Všetci zamestnanci spoločnosti a inkasní pracovníci sa riadia a dbajú na dôsledné dodržiavanie etického kódexu, morálnych zásad a zákonov SR.

 

Vykonávam svoju prácu čestne, dodržiavam legislatívu Slovenskej republiky a vnútorné normy spoločnosti.
Nepoškodím dobré meno klienta, tak ako nepoškodím dobré meno spoločnosti, ktorú reprezentujem.
Pri výkone povolania nepoužijem násilie, kriminálne jednanie a chovám sa podľa etických zásad.
Zachovávam mlčanlivosť počas konania ako aj po dokončení konania a zabránim úniku informácií.
Neuprednostním vlastný záujem pred záujmom spoločnosti a jej klientov.
Snažím sa o zvyšovanie svojich profesionálnych znalostí, zručností a snažím sa zlepšovať svoje vzdelanie.