Právne poradenstvo

Potrebujete kvalitné právne rady?

Úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávok

 • príprava, vypracovanie a podanie žalobného návrhu na vydanie platobného rozkazu
 • zastúpenie klienta na súdnych a iných pojednávaniach vyžadujúcich advokáta
 • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • prihlásenie pohľadávky do konkurzu, vyrovnania alebo likvidácie
 • zabezpečenie vyznačenia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia
 • príprava, podanie exekučného návrhu na vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekútorských úradov
 • vypracovanie a podanie trestného oznámenia, zastupovanie klienta v trestnom konaní v procesnom postavení svedka - poškodeného
 • Kompletné, právne poradenstvo v oblasti

 • práva
 • obchodného práva
 • trestného práva
 • pracovného práva
 • Ostatné právne úkony a služby, ktoré zabezpečíme v minimálnom čase podľa želania klienta

 • zakladanie obchodných spoločností a realizáciu živnostenských oprávnení
 • kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácií obchodných spoločností - prevody, rozdelenie obchodných podielov v spoločnosti, zvýšenie resp. zníženie základného imania spoločnosti
 • vymenovanie a odvolávanie konateľov, zmena sídla spoločnosti
 • rozširovanie predmetu činnosti spoločnosti
 • vyhotovenie zmlúv, listín a iných právnych dokumentov
 • poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi
 • vypracovanie žalôb, návrhov a podaní na súd a iné správne orgány
 • súdne i mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov pred súdom a inými správnymi orgánmi vo všetkých druhoch konania
 • právne rady a informácie v rámci právneho poriadku SR
 • Všetky tieto a ďalšie právne úkony zabezpečujeme prostredníctvom siete spolupracujúcich advokátskych kancelárií s dlhoročnými skúsenostami. Spolupracujeme najmä s advokátskou kanceláriou Mgr. Miroslava Juriku s ktorou máme dlhodobé vzťahy a spolu sme vyriešili mnoho rôznych prípadov vymáhania pohľadávok a ťažkostí našich klientov, kde bolo nutné využiť služby advokáta.