Zhoršujúca sa platobná disciplína podnikateľských subjektov

Zhoršujúca sa platobná disciplína podnikateľských subjektov

Čo je platobná disciplína?Platobná disciplína alebo platobná neschopnosť vzniká vtedy, ak má podnik viac ako jeden záväzok alebo viac ako jedného veriteľa a nie je schopný mu splácať svoju dlžnú čiastku a dlh sa nedá kryť ani prostredníctvom majetku danej spoločnosti. Kategórie platobnej neschopnosti: ekonomické ťažkosti – podnik nemá dostatok výnosov na pokrytie svojich nákladov, obchodné ťažkosti – […]

Vymáhanie pohľadávok – externé alebo interné vymáhanie pohľadávok.

Vymáhanie pohľadávok – externé alebo interné vymáhanie pohľadávok.

Čo je pohľadávka? Pohľadávku môžeme rozlíšiť z dvoch hľadísk a to z právneho a účtovníckeho hľadiska. Pohľadávku právneho charakteru môžeme definovať ako pohľadávku, kde je povinný niekto (dlžník) niekomu (veriteľ) zaplatiť, resp. vrátiť peniaze. Pri pohľadávke účtovníckeho charakteru je dôležité členenie na dlhodobé a krátkodobépohľadávky.   Pri vymáhaní pohľadávok je najdôležitejším predpokladom pre úspešné vymoženie pohľadávky podrobne vedená evidencia osobitných odberateľov (v akej súvislosti a v akej výške vznikla určitá pohľadávka). Dôležité […]